Skontrolowano Ośrodek

Żarowski Ośrodek Pomocy Społecznej, w dniach 1-5 sierpnia 2013 roku, przeszedł kompleksową kontrolę. Efekt kontroli jest dla naszej jednostki pozytywny.

Zakres kontroli obejmował:

- zgodności zatrudnienia pracowników jednostki z kwalifikacjami wymaganymi ustawą o pomocy społecznej,
- realizacji zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym,
- realizacji zadań własnych gminy – art.17 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej,
- realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej określonych art. 18 ust. 1 ustawy,
- realizacji wybranych zadań wynikających z art. 110 ust.1

Zespół kontrolny składający się ze Starszych Inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu objął kontrolą okres od 1 stycznia 2012 roku do dnia kontroli.

Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie kwalifikacji zatrudnionych pracowników socjalnych oraz kierownika – zatrudnione osoby spełniają wymogi ustawy o pomocy społecznej.

Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Żarów zawiera:
- diagnozę,
- prognozę zmian,
- cele główne, szczegółowe,
- sprawny system profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień,
- system wsparcia na rzecz osób bezrobotnych,
- system wspierający instytucję rodziny,
- system wsparcia osób starszych, niepełnosprawnych,
- propozycję działań na rzecz reintegracji osób bezdomnych ze środowiskiem,
- monitoring problemów społecznych.

W ramach oceny wdrażania Strategii powołany zespół bada wskaźniki realizacji działań strategicznych oraz opracowuje ocenę poziomu wdrożenia Strategii.

W tym zakresie nie stwierdzono uchybień:

1. Sporządzanie oceny zasobów pomocy społecznej zgodnie z art. 16 a
2. Udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym. W sprawdzanych sprawach w każdym przypadku Strona postępowania spełniała kryteria ustawy o pomocy społecznej, wywiady środowiskowe, decyzje administracyjne sporządzane były właściwie i terminowo. Sposób doręczenia decyzji zgodny z art. 39 i art. 46 k.p.a
3. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych- w ramach prowadzonych postępowań, sporządzanych wywiadów, wyliczeń wysokości zasiłków, opracowań decyzji, sposobu i terminu dostarczenia decyzji.
4. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych-  w obszarze prowadzonych postępowań w żadnym aspekcie.
5. Przyznawanie  i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego.
6. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
7. Udzielanie pomocy w formie pracy socjalnej.
8. Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych- w zakresie prowadzonych postępowań nie stwierdzono uchybień, natomiast w dwóch przypadkach przyznanych świadczeń na podstawie art. 106 ust 3 ustawy o pomocy społecznej zalecenie jest takie , aby usługi przyznawać od dnia złożenia wniosku ( zgodnie z interpretacją jest to świadczenie do którego art. 106 ust. 3 nie ma zastosowania.
9. Dożywianie dzieci.
10. Sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym.
11. Kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańców gminy w tym domu.
12. Sporządzenie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego.
13. Pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się dożycia po zwolnieniu z zakładu karnego.
14. Utworzenie i utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników.
15. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych.
16. Opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
17. Realizacja zadań własnych – przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych.
18. Tworzenie i realizacja programów osłonowych.
19. Współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach.
20. Realizacja zadań zleconych  – rządowe programy pomocy społecznej mające na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych- Program Pomoc Państwa w zakresie dożywiania.
21. Koordynacja realizacji gminnej strategii rozwiązywania problemów alkoholowych.
22. Kierowanie przez ośrodek wniosków o ustalenie niezdolności do pracy, niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności do właściwych organów.
23. Składanie radzie gminy corocznego sprawozdania z działalności ośrodka.

Ponadto, w ramach kontroli opracowana została Uchwała w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej. W czerwcu 2014 roku w Ośrodku Pomocy Społecznej zwiększone zostanie zatrudnienie o pracownika socjalnego, który aktualnie podnosi kwalifikacje w tym zakresie.

Podczas kontroli usłyszałyśmy wiele cennych sugestii do wykorzystania w praktyce oraz wiele bardzo miłych słów na temat naszej pracy z ust składu kontrolującego z Wydziału Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Za co bardzo dziękuję.

Dziękuję również Zespołowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie za profesjonalne, jakościowe podejmowanie działań na rzecz naszych mieszkańców.

Ten protokół jest tylko potwierdzeniem tego, co na co dzień dane jest mi obserwować. Dla osoby zarządzającej taki protokół jest spełnieniem marzeń oraz wyzwaniem do utrzymania wysokiego standardu podejmowanych przez nas działań- mówi Anita Denes- Ziemkiewicz, kierownik żarowskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

*