Szkolenie „Praca z dzieckiem doświadczającym krzywdzenia”

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Żarów na 2018 rok i Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Żarów na lata 2016 – 2021 , Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie zorganizował szkolenie pn.„Praca z dzieckiem doświadczających krzywdzenia – skuteczna interwencja” dla przedstawicieli służb zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, pomocą dzieciom doświadczającym krzywdzenia oraz interwencją kryzysową. Szkolenie swoim zakresem tematycznym obejmowało m.in. sposoby i kierunki podejmowania interwencji psychologicznej w przypadku ujawnienia krzywdzenia dziecka oraz motywowanie rodzica/opiekuna do współpracy w związku z podjęciem interwencji. Zrealizowane warsztaty miały na celu podniesienie kompetencji w zakresie skutecznego reagowania na symptomy krzywdzenia dzieci oraz ułatwienie podejmowania podstawowych kroków interwencyjnych i zapobiegawczych. Szkolenie, z ramienia Stowarzyszenia Moc Wsparcia, poprowadził Adrian Drdzeń – rekomendowany trener w zakresie rozpoznawania i interwencji w przypadku krzywdzenia dzieci, certyfikowany specjalista z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.