Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie zaprasza do współpracy: Terapeuta uzależnień.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie

w zakresie poradnictwa specjalistycznego świadczonego w roku 2019 zaprasza do współpracy: Terapeuta uzależnień (od maja 2019 r.)

 

PORADNICTWO TERAPEUTYCZNE – Terapeuta uzależnień

1. Wymagania niezbędne:

  • certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień bądź instruktora terapii uzależnień

  • staż pracy jako terapeuta uzależnień min. 5 lat

2. Wymagania dodatkowe:

  • współpraca z ośrodkami interwencji kryzysowej, punktami konsultacyjnymi bądź ośrodkami pomocy społecznej w zakresie udzielania konsultacji terapeutycznych wobec osób uzależnionych i współuzależnionych

3. Zakres wykonywanych zadań:

  • udzielanie poradnictwa i indywidualnych konsultacji terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu,

  • wstępna diagnoza,

  • pomoc osobom współuzależnionym,

  • prowadzenie edukacyjnej grupy wsparcia dla osób uzależnionych od alkoholu (po zrekrutowaniu min. 5 osób)

  • konsultacje dla rodzin osób uzależnionych.

4. Wymagane dokumenty:

a) życiorys (CV),

b) kopie dokumentów poświadczających posiadane kwalifikacje,

c) oświadczenie o niekaralności,

d) oferta zawierająca stawkę za godzinę zegarową pełnionego dyżuru (wzór oferty w załączeniu)

e) oferta zawierająca stawkę za godzinę zegarową prowadzenia grupy wsparcia dla osób uzależnionych od alkoholu, (wzór oferty w załączeniu)

f) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie usługi

5. Warunki współpracy: umowa cywilno – prawna

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej (pokój nr 3) lub pocztą na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie, ul. Armii Krajowej 54, 58-130 Żarów, z dopiskiem „PORADNICTWO TERAPEUTYCZNE – terapeuta uzależnień” do dn. 23 kwietnia 2019 r. do godz. 15.00 (decyduje data wpływu). Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka Pomocy Społecznej po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

oferta cenowa