Program asystent rodziny.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019”. W ramach niniejszego programu Gminie Żarów przyznano dotację z budżetu państwa na realizację zadania w wysokości 26 163 zł. Założeniem Programu jest stymulowanie podejmowania przez gminy działań służących wsparciu rodziny przeżywających trudności opiekuńczo – wychowawcze, które umożliwiłyby zatrzymanie w rodzinie dzieci zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej lub powrót do rodziny dzieci umieszczonych wcześniej w pieczy zastępczej, poprzez rozwój sieci asystentów rodziny zatrudnionych w gminach. W powiecie Świdnickim w rodzinnej pieczy zastępczej umieszczonych jest 223 dzieci w tym 11 dzieci z gminy Żarów, natomiast w instytucjonalnej pieczy zastępczej  przebywa 82 dzieci z powiatu Świdnickiego, w tym jedno dziecko z gminy Żarów. Praca asystentów rodziny i pracowników socjalnych w gminie Żarów przekłada się na nie dużą liczbę dzieci umieszczanych w pieczy zastępczej, jednak w skali powiatu rośnie zapotrzebowanie na rodzinną formę pieczy zastępczej. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy rozpoczęło akcję promocyjną „Zostań moją rodziną” mającą na celu poszukiwanie kandydatów do prowadzenia rodzinnych form pieczy zastępczej.