Akty prawne

UCHWAŁA NR XLVI/333/2017 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Żarów na 2018 rok

UCHWAŁA NR XLVI/332/2017 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Żarów na 2018 rok

UCHWAŁA NR XLV/324/2017 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Żarów na lata 2018 – 2020.

UCHWAŁA NR XVI/118/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Żarów na lata 2016 – 2021

UCHWAŁA NR IV/18/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Żarów na lata 2015 – 2020

UCHWAŁA NR XLIV/345/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 na terenie Gminy Żarów.

UCHWAŁA NR XLIV/344/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie podwyższenia wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w ramach programu wspierania finansowego gmin „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.

UCHWAŁA NR XLIV/343/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu osłonowego w Gminie Żarów w zakresie dożywiania uczniów i dzieci w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.

UCHWAŁA NR VI/27/2011 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 3 marca 2011 r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Żarowie