Rodzina 500+

Program Rodzina 500+ od 1 lipca 2019 r.

1. Program Rodzina 500 plus to systemowe wsparcie polskich rodzin. Zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci z dnia 11 lutego 2016 ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 z późniejszymi zmianami) z programu skorzystają rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18. roku życia – bez kryterium dochodowego.

2. Wprowadzenie trzymiesięcznego terminu – liczonego od dnia urodzenia dziecka – na złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze na nowo narodzone dziecko ( dotyczy dzieci urodzonych od 1 lipca 2019 r.). Złożenie wniosku w tym terminie będzie skutkowało przyznaniem tego świadczenia z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka.

3. Nowela umożliwia także przyznanie – z zachowaniem ciągłości – świadczenia wychowawczego drugiemu rodzicowi dziecka w razie śmierci rodzica, któremu świadczenie zostało przyznane na dany okres, lub który zmarł przed rozpatrzeniem wniosku.

4. Brak konieczności zasądzenia alimentów na dziecko przez osoby samotnie wychowujące.

5. W przypadku osób rozwiedzionych lub separowanych należy dostarczyć: prawomocny wyrok o rozwodzie lub separacji – w celu ustalenia miejsca pobytu dziecka/dzieci.

6. Zgodnie z ustawą świadczenie wychowawcze nie będzie przysługiwać, jeżeli rodzinie przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze. Jeśli rodzic przebywa w innym państwie Unii Europejskiej i złoży tam wniosek o świadczenia rodzinne, tamtejszy organ informuje o tym fakcie właściwego wojewodę w Polsce. Ten zaś przekaże te informacje do właściwej gminy. Jest to mechanizm, który od wejścia Polski do UE, tj. od ponad 11 lat funkcjonuje już w systemie świadczeń rodzinnych i eliminuje sytuacje jednoczesnego pobierania świadczeń w więcej niż jednym kraju.

Ważne!

W powyższej sytuacji do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające zatrudnienie osoby przebywającej za granicą oraz osoby będącej w kraju. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy świadczeń rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie.

7. Likwidacja obowiązku rozstrzygania w drodze decyzji w przypadku przyznania świadczenia wychowawczego. Osoba, której zostało przyznane świadczenie wychowawcze otrzyma, na adres e-mail, informację o jego przyznaniu. Jeśli osoba nie podała we wniosku adresu poczty elektronicznej, taką informację będzie mogła odebrać osobiście w organie rozpatrującym wniosek.

Nieodebranie informacji nie wstrzymuje wypłaty świadczenia wychowawczego.

Terminy składania wniosków o świadczenie wychowawcze:

  • w formie elektronicznej (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS ) – od 1 lipca 2019

  • tradycyjnej (papierowej) – od 1 sierpnia 2019 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie od poniedziałku do czwartku w godzinach urzędowania Ośrodka.

Ważne!

Świadczenie 500 plus będzie przyznane do 31 maja 2021 roku.

Kolejne terminy składania wniosków 500 plus:

  • od 1 lutego 2021 wnioski elektroniczne
  • od 1 kwietnia 2021 wnioski papierowe

Dodatkowe informacje można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Żarowie w dziale świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego w pokoju nr 1:

- w poniedziałki, środy, czwartki i piątki: godz. od 7.30 do 15.30,

- we wtorki w godz. od 8.00 do 16.00

lub telefonicznie pod numerem telefonu (74) 74 306 70 12.

UWAGA

W okresie zasiłkowym, w terminie od 1 sierpnia do 30 listopada – w piątki – dział świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego nie przyjmuje interesantów.

Informacje dotyczące wypłat:

 

1. wypłaty na konto bankowe będą realizowane do ostatniego dnia każdego miesiąca, we wskazanych terminach: 9, 11, 20, 22, 24.

2. wypłaty gotówkowe w kasie Ośrodka Pomocy Społecznej będą realizowane w poniższy sposób:

- 9 każdego miesiąca: wypłaty dla osób, których nazwiska zaczynają się na litery od A do Ł,

- 20 każdego miesiąca: wypłaty dla osób, których nazwiska zaczynają się na litery od M do Ż.

Pełną informację na temat zasad przyznawania i wypłacania zasiłku rodzinnego/świadczeń wychowawczych/dobrego startu/funduszu alimentacyjnego można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Żarowie przy ul. Armii Krajowej 54, w pokoju nr 1 w godzinach urzędowania Ośrodka.

Informacje można uzyskać na stronie Ośrodka Pomocy Społecznej oraz drogą telefoniczną pod nr tel. (74) 306 70 12.

 

 

Rodzina500plus