Rodzina 500+

Program Rodzina 500 plus to 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także dla pierwszego lub jedynego dziecka przy spełnieniu kryterium 800 zł netto lub 1200 zł w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego. Świadczenie 500 zł to wsparcie długofalowe.

Kto otrzyma świadczenie?
Program Rodzina 500 plus to systemowe wsparcie polskich rodzin. Zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci z dnia 11 lutego 2016 ( Dz. U. z 2016 r. poz. 195 z późniejszymi zmianami) z programu skorzystają rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18. roku życia. Rodzina z dwojgiem niepełnoletnich dzieci może otrzymać 500 zł na drugie i kolejne dziecko niezależenie od dochodu. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę wsparcie otrzyma rodzina także na pierwsze lub jedyne dziecko. Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym, legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 1200 zł netto. Dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł otrzymają także rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka na każde dziecko, na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Jak załatwić formalności?
Wniosek o to świadczenie trzeba składać raz do roku.

Osoby ubiegające się o wsparcie na pierwsze dziecko, będą dokumentowały sytuację dochodową dołączając  do wniosku następujące dokumenty:
- w przypadku osób posiadających gospodarstwo rolne – zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku poprzedzającym okres zasiłkowy;
- w przypadku cudzoziemców- określone pozwolenia na pobyt i pracę w Polsce;
- w przypadku osób podlegających przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego potwierdzające prowadzenie działalności na ryczałcie;
- w przypadku osób rozliczających się na podstawie karty podatkowej – oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne;
- oświadczenie obejmujące dochody w zakresie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym m. in. dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego, alimenty na dzieci, stypendia określone w przepisach o systemie oświaty, o szkolnictwie, a także inne stypendia przyznane uczniom lub studentom, zasiłki chorobowe (oświadczenie dołączone do  wniosku o świadczenie wychowawcze);
- w przypadku utraty dochodu – dokument potwierdzający utratę dochodu oraz wysokość utraconego dochodu, (tj. świadectwo pracy, decyzja o wyrejestrowaniu działalności gospodarczej, PIT-11);
- w przypadku podjęcia zatrudnienia zaświadczenie od pracodawcy o dochodzie netto za drugi miesiąc pracy
- prawomocny wyrok o rozwodzie lub separacji;
- prawomocny wyrok o zasądzonych alimentach;
- prawomocny wyrok sądu rodzinnego o przysposobieniu dziecka lub ustanowieniu opiekuna prawnego dla dziecka;
- w przypadku rodzin, gdzie występuje niepełnosprawność dziecka, orzeczenie o niepełnosprawności;
- oryginały i kserokopie dokumentów potwierdzających wysokość otrzymywanych lub świadczonych alimentów (przekazy pocztowe, wyciągi bankowe);
- w przypadku osób pobierających świadczenia z funduszu alimentacyjne – zaświadczenie od właściwego komornika o bezskuteczności egzekucji lub kwocie alimentów wyegzekwowanych w roku poprzedzającym złożenie wniosku oraz oświadczenie o pobranych świadczeniach alimentacyjnych.

Jednocześnie informujemy, że podmiot realizujący świadczenia ma prawo wymagać dodatkowych dokumentów w celu potwierdzenia okoliczności sprawy mających wpływ na ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.

Jedynie świadczenie na pierwsze dziecko uzależnione jest od kryterium dochodowego i w takim przypadku co roku trzeba potwierdzić fakt nieprzekroczenia tego progu. W przypadku, gdy rodzina będzie ubiegać się o świadczenie wyłącznie na drugie i kolejne dzieci nie będzie konieczności dokumentowania sytuacji dochodowej.

Kiedy można składać wnioski?
Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres zasiłkowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia za miesiąc październik danego roku następuje do dnia 31 października danego roku.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia za miesiąc październik danego roku następuje do dnia 30 listopada danego roku.
Okres zasiłkowy trwa od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego.

Rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym?
W przypadku dziecka niepełnosprawnego kryterium dochodowe na pierwsze dziecko wynosi 1200 zł. Istotne jest, że w składzie rodziny brane są pod uwagę pozostające na utrzymaniu dzieci do ukończenia 25 roku życia. Dodatkowo, wliczane są dzieci, które ukończyły 25. rok życia, legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna.

500 plus a inne świadczenia dla rodzin?
Świadczenie wychowawcze 500 zł nie jest liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia, dotyczy to w szczególności świadczeń z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych, czy dodatków mieszkaniowych.

Rodzina 500plus w UE
Zgodnie z  ustawą świadczenie wychowawcze nie będzie przysługiwać, jeżeli rodzinie przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze. Jeśli rodzic przebywa w innym państwie Unii Europejskiej i złoży tam wniosek o świadczenia rodzinne, tamtejszy organ informuje o tym fakcie właściwego marszałka województwa w Polsce. Ten zaś przekaże te informacje do właściwej gminy. Jest to mechanizm, który od wejścia Polski do UE, tj. od ponad 11 lat funkcjonuje już w systemie świadczeń rodzinnych i eliminuje sytuacje jednoczesnego pobierania świadczeń w więcej niż jednym kraju.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Żarowie w dziale świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego w pokoju nr 1:
- w poniedziałki, środy, czwartki i piątki  godz. od 7.30 do 15.30,
- we wtorki w godz. od 8.00 do 16.00
lub telefonicznie pod numerem telefonu (74) 85 80 745.

 

Informator Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o programie Rodzina 500+ TUTAJ

Rodzina500plus