Świadczenia rodzicielskie

Wysokość świadczenia rodzicielskiego to 1.000 zł miesięcznie

Komu przysługuje świadczenie rodzicielskie?
- Świadczenie rodzicielskie przysługuje osobom, którym urodziło się dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego.
- Świadczenie rodzicielskie nie ma kryterium dochodowego.
- Przysługuje tylko jedno świadczenie rodzicielskie bez względu na liczbę urodzonych/wychowywanych dzieci.

Uprawnionymi do tego świadczenia są:
• bezrobotni – by dostać świadczenie rodzicielskie nie ma obowiązku bycia zarejestrowanym w urzędzie pracy;
• niepracujący studenci;
• osoby wykonujące pracę na tzw. umowach śmieciowych (np. umowach zlecenie/dzieło);
• osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą– jeśli nie będą pobierały zasiłku macierzyńskiego;
• opiekunowie faktyczni dziecka (tj. osoby, które faktycznie opiekują się dzieckiem, jeżeli wystąpiły do sądu rodzinnego z wnioskiem o przysposobienie dziecka)– w  przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego- do ukończenia 10. roku życia;
• rodziny zastępcze, nie dotyczy rodzin zastępczych zawodowych– w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10. roku życia;
• osoby, która przysposobiły dziecko – w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10. roku życia;

Ojciec dziecka może ubiegać o świadczenie rodzicielskie tylko w przypadku:
• skrócenia na wniosek matki okresu pobierania świadczenia rodzicielskiego, zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego za okres co najmniej 14 tygodni od dnia urodzenia dziecka,
• śmierci matki dziecka,
• porzucenia dziecka przez matkę.

Okres przysługiwania świadczenia rodzicielskiego:
Świadczenie rodzicielskie jako świadczenie okresowe przysługuje przez okres:
• 52 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie,
• 65 tygodni – w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie,
• 67 tygodni – w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie,
• 69 tygodni – w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie,
• 71 tygodni – w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie,
Analogicznie w przypadku przysposobienia lub objęcia opieką dziecka/dzieci.

Świadczenie rodzicielskie nie przysługuje, jeżeli:
• co najmniej jeden z rodziców dziecka otrzymuje zasiłek macierzyński lub uposażenie macierzyńskie;
• dziecko zostanie umieszczone w pieczy zastępczej;
• w przypadku nie sprawowania lub zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, w tym w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej, które uniemożliwiają sprawowanie tej opieki;
• na dziecko jest już ustalone prawo do świadczenia rodzicielskiego, dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna;
• jeżeli za granicą przysługuje świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia rodzicielskiego,

Postępowanie w sprawie świadczenia rodzicielskiego:
Warunkiem uzyskania prawa do świadczenia rodzicielskiego jest złożenie wniosku o przyznanie tego świadczenia, a ponadto załączenie :
• z tytułu objęcia dziecka opieką przez opiekuna faktycznego – oświadczenia o dacie objęcia dziecka opieką oraz zaświadczenia sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka ze wskazaniem daty wystąpienia o przysposobienie dziecka i daty urodzenia dziecka,
• z tytułu przysposobienia – prawomocnego orzeczenie sądu rodzinnego stwierdzającego przysposobienie dziecka oraz dokumentu potwierdzającego wiek dziecka,
• z tytułu przyjęcia dziecka na wychowanie w ramach rodziny zastępczej niezawodowej – prawomocnego orzeczenie sądu opiekuńczego o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej albo umowę cywilnoprawną zawartą pomiędzy rodziną zastępczą a starostą oraz dokumentu potwierdzającego wiek dziecka.

Prawo do świadczenia rodzicielskiego ustalane będzie od miesiąca urodzenia, przysposobienia lub przyjęcia dziecka pod opiekę, jeżeli wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego zostanie złożony w terminie 3 miesięcy od dnia urodzenia, przysposobienia lub przyjęcia dziecka pod opiekę.

W przypadku złożenia wniosku w terminie późniejszym niż 3 miesiące od daty urodzenia, przysposobienia lub objęcia dziecka opieką, jednak nie później niż w okresie przysługiwania świadczenia rodzicielskiego, prawo to ustalane będzie począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek.