Świadczenia rodzinne

Świadczeniami rodzinnymi są
1) zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego;
2) świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy
3) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka.

Dokumenty niezbędne do ubiegania się o świadczenia rodzinne:
- w przypadku rodzin, gdzie występuje niepełnosprawność dziecka, orzeczenie o niepełnosprawności
- zaświadczenie z sądu o toczącym się postępowaniu w sprawie rozwodu lub separacji;
- prawomocny wyrok o rozwodzie lub separacji
- prawomocny wyrok o zasądzonych alimentach
- prawomocny wyrok sądu rodzinnego o przysposobieniu dziecka lub ustanowieniu opiekuna prawnego dla dziecka
- oświadczenie rodzica, że dziecko będzie kontynuowało naukę w  danym roku szkolnym – dotyczy dzieci po 16 roku życia- w przypadku ubiegania się o dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego;
- oryginały i kserokopie dokumentów potwierdzających wysokość otrzymywanych lub świadczonych alimentów (przekazy pocztowe, wyciągi bankowe);
- w przypadku osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych- zaświadczenie potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej na ryczałcie z Urzędu Skarbowego;
- w przypadku osób rozliczających się na podstawie karty podatkowej – oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ;
- oświadczenie obejmujące dochody w zakresie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym m. in. dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego, alimenty na dzieci, stypendia określone w przepisach o systemie oświaty, o szkolnictwie, a także inne stypendia przyznane uczniom lub studentom, zasiłki chorobowe (oświadczenie dołączone do wniosku o zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego);
- w przypadku osób pobierających świadczenia z funduszu alimentacyjne – zaświadczenie od właściwego komornika o bezskuteczności egzekucji lub kwocie alimentów wyegzekwowanych w roku poprzedzającym złożenie wniosku oraz oświadczenie o pobranych świadczeniach alimentacyjnych;
- w przypadku utraty dochodu – dokument potwierdzający utratę dochodu oraz wysokość dochodu utraconego, (tj. świadectwo pracy, decyzja o wyrejestrowaniu działalności gospodarczej, PIT-11)
- w przypadku osób posiadających gospodarstwo rolne – zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku poprzedzającym okres zasiłkowy;
- w przypadku podjęcia zatrudnienia zaświadczenie od pracodawcy o dochodzie netto za drugi miesiąc pracy
- karta pobytu, w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium RP posiadającego status uchodźcy lub posiadającego zezwolenie na osiedlenie się w RP, zaświadczenie o przebywaniu na terytorium RP przez okres zasiłkowy;

W przypadku:
- zmiany dowodu osobistego prosimy o poinformowanie pracowników świadczeń rodzinnych w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w pokoju numer 1;
- zmiany stanu cywilnego lub nazwiska – dokument potwierdzający w/w zmianę np. akt   małżeństwa, zupełny akt urodzenia, decyzja właściwego organu – oryginał+kopia;
- zmiany miejsca zamieszkania – oświadczenie;

W przypadku ubiegania się o dodatki do świadczeń rodzinnych wymagane są następujące dodatkowe dokumenty:
- na dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego:
- zaświadczenie od pracodawcy o okresie zatrudnienia (od dzień -miesiąc-rok do dzień -miesiąc-rok) oraz okresie udzielenia urlopu wychowawczego;
- na dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka:
- akt zgonu drugiego z rodziców dziecka
- w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznany – zupełny akt urodzenia dziecka z odpowiednią adnotacją
- wyrok potwierdzający, że powództwo o alimenty zostało oddalone
- wyrok, którym sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka
- na dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego:
- w przypadku dzieci do ukończenia 16.roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności
- w przypadku dzieci które ukończyły 16.rok życia – orzeczenie o stopniu niepełnosprawności  oraz oświadczenie potwierdzające kontynuację nauki w roku szkolnym/akademickim .
- na dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego:
-oświadczenie rodzica potwierdzające fakt kontynuacji nauki w szkole (powyżej szkoły ponadgimnazjalnej)
- na dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (na pokrycie dodatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły):
- oświadczenie rodzica, potwierdzające, że dziecko kontynuuje naukę,
-na dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (na pokrycie dodatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły):
- oświadczenie rodzica potwierdzające że dziecko w danym roku szkolnym uczy się w innej miejscowości.

Jednocześnie informujemy, że podmiot realizujący świadczenia ma prawo wymagać dodatkowych dokumentów w celu potwierdzenia okoliczności sprawy mających wpływ na ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych.

Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00 zł (wartość obowiązuje od 1 listopada 2017r. do 31 października 2018r.).

W przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764,00 zł (wartość obowiązuje od 1 listopada 2017r. do 31 października 2018r.)

Szczegółowe informacje udzielane są w Ośrodku Pomocy Społecznej w Żarowie, ul. Armii Krajowej 54, pok. nr 1 (Świadczenia rodzinne):
- w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godzinach od 7:30 do 15:30,
- we wtorki od 8:00 do 16:00
lub pod numer telefonu 74 858-07-45, wew. 364

 

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

Jednorazowa zapomoga przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi prawnemu dziecka albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1.922,00 zł (netto).

Termin złożenia wniosku o ustalenie prawa do w/w świadczenia:
- 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka,
- w przypadku, gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną , opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego wniosek należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia, jednak nie później niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia.

Dokumenty niezbędne do ustalenia prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka:
- zaświadczenie lekarza potwierdzające ciążę, (nie dotyczy osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka, a także osób, które przysposobiły dziecko)
- ponadto w przypadku zmian w zatrudnieniu dokumenty potwierdzające te zmiany (tj. w przypadku utraty zatrudnienia PIT-11 oraz świadectwo pracy; w przypadku podjęcia zatrudnienia zaświadczenie od pracodawcy o dochodzie netto za drugi miesiąc pracy).

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

*