O pomocy społecznej

Celem pomocy społecznej jest zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

Pomoc społeczna zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r., udzielana jest osobom i rodzinom, w szczególności z powodu:
•ubóstwa,
•sieroctwa,
•bezdomności,
•bezrobocia,
•niepełnosprawności,
•długotrwałej lub ciężkiej choroby,
•przemocy w rodzinie,
•potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
•bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
•braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze,
•trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy,
•trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
•alkoholizmu lub narkomanii,
•zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
•klęski żywiołowej lub ekologicznej.

W systemie pomocy społecznej rodzinę stanowią osoby spokrewnione i niespokrewnione, pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Pomoc społeczna przewiduje następujące świadczenia pieniężne:
•zasiłek stały,
•zasiłek okresowy,
•zasiłek celowy,
•specjalny zasiłek celowy